Home page > Výběrové řízení k VP

Výběrové řízení k VP

Jak se přihlásit do výběrového řízení k Vojenské policii?

 

>>> Případné dotazy týkající se služby vojenského policisty zasílejte na adresu: dobdaz@army.cz, nebo se informujte na tel. 973 215 896. <<<

 


Vojenská policie

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se může stát vojenským policistou voják z povolání zařazený ve Vojenské policii, nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii.

Podmínkou přijetí ke službě u Vojenské policie je splnění základních kritérií profesionální připravenosti, psychické způsobilosti a tělesné zdatnosti. Cílem výběrového řízení je posoudit vhodnost uchazeče o službu u Vojenské policie podle stanovených kritérií a výběr nejvhodnějších kandidátů pro daná systemizovaná místa.

 

Výběrové řízení zahrnuje:

  • a) posouzení dosavadní praxe, základních předpokladů a požadavků pro službu ve VP;
  • b) přezkoušení z tělesné zdatnosti se koná v jednom dni a skládá se z kontrolních testů tělesné zdatnosti, které jsou i s jejich bodovým ohodnocením uvedeny v příloze 1 a 2 k ZP NVP č. 13/2019 Obsazování volných systemizovaných míst ve Vojenské policii a v jednotkách aktivní zálohy Vojenské policie. V každém testu musí být splněna alespoň minimální norma. Podmínkou úspěšného absolvování přezkoušení je současné splnění norem pro výroční přezkoušení z tělesné přípravy podle přílohy 1 a 2 k NV MO č. 12/2011 Věstníku Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany s hodnocením minimálně vyhovující. Jako vytrvalostní test je určen běh na 12 minut.;
  • c) psychologické vyšetření.

Normy a hodnocení kontrolních testů tělesné zdatnosti pro výběrové řízení s uchazeči o službu ve VP a AZ VP

 

Základní předpoklady a požadavky pro službu u Vojenské policie

Vojenským policistou se může stát voják z povolání nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii, který:

  • a) je trestně bezúhonný (výpis z rejstříku trestů);
  • b) není závislý na alkoholu, omamných a psychotropních látkách či hazardních hrách (čestné prohlášení);
  • c) má zdravotní klasifikaci A - schopen bez omezení;
  • d) nepřekročil stanovené věkové hranice pro jednotlivé kategorie (vojenský průkaz);
  • e) dosáhl vzdělání odpovídající předpokládanému zařazení na systemizované místo (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání);
  • f) je držitelem řidičského oprávnění minimálně skupiny "B";
  • g) úspěšně vykoná výběrové řízení.

V případě, že uchazeč absolvuje výběrové řízení s výsledkem "vhodný pro službu ve VP" a z různých důvodů nemůže být ke službě přijat (např. z důvodu OMDZ, reorganizace, redislokace), je výsledek výběrového řízení platný po dobu 1 roku.

Psychologické vyšetření, které je součástí výběrového řízení, lze opakovat nejdříve po uplynutí dvou let.

>>> Případné dotazy týkající se služby vojenského policisty zasílejte na adresu: dobdaz@army.cz, nebo se informujte na tel. 973 215 896. <<<

Nahoru